tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
1. The bones of a skellaton

2. The skull and bones on a pirate flag
1. The sculibones were scattered around the tomb.

2. The pirates hoisted the sculibones as they got underway
viết bởi Sculi 23 Tháng tư, 2011