tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
the fishy vaginal smell associated with dirty hoes
she smelled so bad I could not even finish, Bitch had SeaWorld Pussy.
viết bởi Boilerup182 17 Tháng tư, 2011