tìm từ bất kỳ, như là fleek:

Sees girl in bikini, taking off her top chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?