tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
(In German) to hanglide
(In Brielle) an insult of some sort
Csogi, you are such a segelfliegen!
viết bởi Leann Moore 31 Tháng năm, 2005