tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A term describing a semi-feminine lesbian broad.
That chic is walking a fine line between tom-boy and lipstick lesbian status, I'd say she's semfem.
viết bởi Lesbro Mike 30 Tháng năm, 2012