tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of dreaming about wearing ladies frilly knickers and enjoying it.
Neil had a semerang last night.
viết bởi jwhalli 03 Tháng tám, 2012