tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a girl gives you head while you're playing xbox 360
"Dude, Adella's so desperate. She sexboxed Alan last night"
viết bởi Dub C kid 17 Tháng hai, 2010