tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
To bad
Person1: my dad just died

Person2: SHAKADESH
viết bởi CoolStoryBr044 31 Tháng năm, 2011