tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
People who eat sandwiches while sitting on the toilet.
Dude! that guy was totaly being a Shander.
viết bởi Tasslehoff Burfoot 08 Tháng tư, 2009