tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Shaniqa is a nympho or a sexual intercourse addict.
Guy: "Hey Girl are you a Shaniqa?"
Girl: "You know it baby."
viết bởi epeacelove 15 Tháng một, 2009