tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Stupid way for sayiing shut up
can be expressed when you get hyper

an addicting word that can get annoying

pronounced chaddap chaddup shattap shiattap or shuttuup
ehy fucken...shattap
are we going to play soccer? shattap
viết bởi david villa shattap 23 Tháng mười hai, 2010