tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A cross brtween Shit an Ass
That is a Shazzity Person.
viết bởi kkh1394 04 Tháng hai, 2011