tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Shehan- an extremely sexy brown man

Also a synonym for shefan- a chinese rice dish
"Oh my god, he's such a shehan"

"oh my god, i love shehans with big dicks"

viết bởi HeiBai Ramgopaul 03 Tháng mười hai, 2008