tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A place where; or the act of shenanigans happening simultaneously to a person or persons.
I'm leaving this Shenanhole.
viết bởi eruhk 10 Tháng mười, 2011