tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
What all the cool people call Shibuya, Tokyo
a: Where are we drinking tonight?
b: Shibz of course!
viết bởi Manko-man 16 Tháng tư, 2010