tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the most beautiful lesbian. top 5 on vampirefreaks. gorgeous inside and out. a friend to all. everyone wants a bt of shiix!
Hey! shes a shiix!
viết bởi Kayla007d 10 Tháng năm, 2010