tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An alternate meaning for shit or crap.
That dog took a shikamundoo right in my lawn!
viết bởi JimmaDaBaker 05 Tháng hai, 2010