tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
The only thing you can say when you see a giant pair of knockers
Mitchell:SHIKAWOW!
Connor:What?
Drew:Didn't you see Carlees Nice Rack...dip
viết bởi Big Boy Drew Henderson 18 Tháng tư, 2009

Words related to Shikawow

connor drew mitchell jugs knockers native nativication