tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
One who incessantly scratches at a rash.
That girl must have a rash, because she's scratching like a shingledigger.
viết bởi Tucsanrob 01 Tháng hai, 2007

Words related to Shingledigger

ashy digger rash scratchy shingle