tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Shishkadabob, another word for the word "shit".
SHISHKADABOB! I stubed my toe!
viết bởi PoisonManda 24 Tháng năm, 2005