tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Shouting and whispering at the same time.
'Andrew was shispering really loudly in the library today'
viết bởi bob qwerty 19 Tháng tư, 2013