tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To Have a shit.
Origin west midlands, England
The act of outing you shit, hense shit out
Ohhh my I need a shitaart
viết bởi Bobby Kanker 14 Tháng tám, 2003