tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The result of having sunshine blown up your ass
Ted: Man all Rick does is blow rainbows up Daniel's ass.

John: Yeah he's Shitting Skittles non-stop
viết bởi wpcustoms 28 Tháng sáu, 2010