tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
persian female name, in the farsi language. meaning = blossom
Shokufeh is one cool chick
viết bởi socal persian princess 16 Tháng hai, 2010