tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a term to label lesbian in a "more friendly" manner. Usually used by gay community to address a lesbian
she's a self-proclaimed shomboy.
viết bởi mostwan_TED 09 Tháng một, 2012