tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Short and rotund. Describes a large person with short stature.
Hey, did you see the new girl? She's shortund!!
viết bởi thrasher12 01 Tháng bảy, 2012