tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
What ever you want it to be.
Son that's shpesh.

What the shpesh you talkin bout?

Shpesh that.

SHPESH
viết bởi Harris M 30 Tháng tư, 2009

Words related to Shpesh

anything nice shpish wack walin