tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The icy cool lemon lime splashin' the back o' yo' throat.


Sprite(thrust)
"damn foo'! that Sprite is shpladat!"
viết bởi Omelet Bob 20 Tháng tư, 2005