tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
slang for George W. Bush combining two previous nicknames, Shrub and Dubya.
Thanks to Shrubya, hoovervilles are now all the rage.
viết bởi duggie 26 Tháng mười, 2003