tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
When you screw something up beyond repair
god mike you sure shruded that presentation today.
viết bởi Ryan Girard 19 Tháng một, 2010