tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A sick monkey is a very cool person
1 Cool sickmonkey
2 cool sickmonkeys
viết bởi SickMonkey 05 Tháng mười hai, 2004
 
2.
This is another phrase for cool or awsome
That boat is sick monkey.
viết bởi mrqt20,TBAS 01 Tháng mười hai, 2009