tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
when someone tried to correct something that is not wrong.
person 1: that's wrong!!!
person 2: no it is not!
person 1: whops I Sida corrected you!
viết bởi Feedback loop 30 Tháng mười hai, 2011