tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Highly attractive owner of a rave machine.
I can't wait to go for a ride with Sidish!
viết bởi Emiphrenia 22 Tháng tư, 2008