tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The languge spoken by Sims.
"I can't understand my Sims"
"They must be speaking Simlish"
viết bởi Kayla 19 Tháng chín, 2004
 
2.
The official language used in the Sims.
Examples of Simlish:
Blarg E Narg!
Kay You
Koo Jah
Ooh Shang Da Day
viết bởi 1agg3r 29 Tháng sáu, 2011