tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The Master of MoR!!!
Simmen Stenil is so awesome, so give him $5! DO IT NOW!!!
viết bởi therapist 19 Tháng tám, 2003