tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang for anal sex
Want to come to my house for some Simon Groom?
viết bởi Anonymous 01 Tháng tư, 2003