tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

Size: 8 Mi. long chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?