tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Someone who partakes in laddish behaviour.
Upon greeting, 'Yes skenboi'
viết bởi DunKno1 05 Tháng chín, 2010