tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Another way of saying yes, that's right, correct, exactly, etc.
-Do you like tacos?
-Skripplez.
viết bởi Big Daddy Bisquick 11 Tháng chín, 2006

Words related to Skripplez

correct exactly right skripples yes