Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
Another way of saying yes, that's right, correct, exactly, etc.
-Do you like tacos?
-Skripplez.
viết bởi Big Daddy Bisquick 11 Tháng chín, 2006
5 1

Words related to Skripplez:

correct exactly right skripples yes