tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a slang way to tell some one you play the bass guitar
Bob: hey Sam dont you play an instrument ?
Sam: oh yeah i slap some bass
Bob: oh sweet we should make a band
viết bởi Tayeback 20 Tháng tám, 2009

Words related to Slap some bass

bass bob instrument sam slap some