tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
ones whose balls slap around in their pants.
you man...you got slappy pants today...
viết bởi GL 17 Tháng mười, 2003