tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someones fanny what kicks out a lingering pong.
Damnation! Becky ain't arf got a slappy seabass fanny.
viết bởi Cabe. 06 Tháng mười, 2008

Words related to Slappy Seabass Fanny

bass ew fanny fish slappy