tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The shitty green stuff inside McDonald burgers.
"Big Mac please. No Slimey McGerkins."
viết bởi Nick 14 Tháng chín, 2004