tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. A smarmy marmot.

2. A repulsive stepmother
My God, that person is utterly revolting! What a smarmot!
viết bởi Tilly Brown 03 Tháng một, 2006