tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
1. Millimeters (mispronounced)

2. Smile (mispronounced)
"That lizard was fifty smillimeters long."

"You mean millimeters."

"I meant smiles."
viết bởi SubtleSubterfuge 22 Tháng tư, 2007