tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Referring to the fact that all gay smokers, smoke with their left hand.
"Hey Chris Crocker!"
"Yeah"
"You Smoke a lefty, haha"
"LEAVE CHRIS CROCKER ALONE"
viết bởi Riley T. 08 Tháng tư, 2008