tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Another word for snack that hits the right spot.
Jeej: "Hey Sruti, Are there any snackadoos?"
Sruti:" NO!"
viết bởi J-Dev 25 Tháng chín, 2011