tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
and expression used to describe something as cute.
aww poor cold little thing... :< Sniggleflafgins...
viết bởi li 20 Tháng chín, 2004