tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Three sexy young asian women who know how to kick ass. Also, partners in crime.
A: Holy shit, did you see those Snigguhz kick that nigga's ass at da mall?

B: Yeah mang, what da pho'? jajaja
viết bởi schearanee 25 Tháng tư, 2010