tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Someone that lies. Or someone that lied.
Me: You are such a snitmag!
or... You snitmag!!
viết bởi HannaMae17 22 Tháng một, 2011